Akademický senát fakulty obnovil prezenčné zasadnutia

Dňa 24. mája 2021 sa v posluchárni B konalo riadne zasadnutie akademického senátu fakulty. Po viac ako siedmich mesiacoch, počas ktorých akademický senát fakulty zasadal videokonferenčne, uvoľňovanie protipandemických opatrení umožnilo zvolať zasadnutie prezenčnou formou.


26. 05. 2021 09.46 hod.
Od: Róbert Kysel

Dňa 24. mája 2021 v popoludňajších hodinách sa v posluchárni B konalo 22. riadne zasadnutie akademického senátu fakulty. Keďže priaznivá epidemiologická situácia umožňuje postupné uvoľňovanie opatrení, predseda akademického senátu doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. po predchádzajúcom prerokovaní v predsedníctve akademického senátu zvolal zasadnutie formou fyzickej prítomnosti členov akademického senátu a hostí v rokovacej miestnosti. Z dôvodu technických problémov vyvolaných zatekaním v pôvodne určenej posluchárni A (najväčšej posluchárne na fakulte s kapacitou 330 miest) bolo zasadnutie presunuté do menšej posluchárne B.

Zasadnutia sa zúčastnilo 23 z celkového počtu 30 členov akademického senátu a trvalo približne 90 minút. Na úvod zasadnutia predseda akademického senátu doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. privítal členov akademického senátu a hostí z radov vedenia fakulty. Osobitne privítal predsedníčku Akademického senátu UK prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD., ktorá zasadnutie poctila svojou prítomnosťou. Pripomenul, že posledné zasadnutie akademického senátu fakulty prezenčnou formou sa uskutočnilo 12. októbra 2020. Trvalo teda vyše sedem mesiacov, aby sa akademický senát fakulty opäť mohol zísť prezenčne.

Akademický senát na zasadnutí schválil výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2020, zobral na vedomie správu o plnení rozpočtu výnosov a nákladov fakulty na rok 2020 a schválil rozpočet výnosov a nákladov fakulty na rok 2021. Dekan prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predložil návrhy na zmenu zloženia disciplinárnej komisie fakulty pre študentov, ktoré akademický senát v tajnom hlasovaní taktiež schválil.

V bode Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty dekan prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a prodekan pre strategické projekty a rozvoj prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. informovali o aktuálnom stave projektu ACCORD a o komplikáciách, ktoré vyplývajú z časovo neúmerne dlhých verejných obstarávaní a meškajúcich refundácií zo strany riadiaceho orgánu projektu.

Z hľadiska agendy vnútorných predpisov fakulty akademický senát schválil dodatok č. 4 k štipendijnému poriadku fakulty a dodatok č. 1 k študijnému poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia. Dodatkom k štipendijnému poriadku sa upravuje priznávanie tehotenských štipendií a prechodným ustanovením sa upravuje priznávanie odborového štipendia študentom prvého roku bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2021/2022. Dodatok k študijnému poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia bol prijatý v nadväznosti na otvorenie programov rozširujúceho štúdia matematiky, fyziky a informatiky pre učiteľov z praxe a ďalších uchádzačov z radov budúcich učiteľov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl od akademického roka 2021/2022.

V bode Rôzne sa predsedníčka Akademického senátu UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala zástupcom fakulty v Akademickom senáte UK za ich prínosné pôsobenie v AS UK a vyzdvihla vysokú úroveň kultúry rokovania akademického senátu fakulty, najmä bod programu, v ktorom zástupcovia fakulty v AS UK informovali členov akademického senátu fakulty o činnosti AS UK v ostatnom období.

Nasledujúce 23. riadne zasadnutie akademického senátu fakulty je plánované na 28. júna 2021. Za predpokladu zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa zasadnutie opätovne uskutoční prezenčnou formou v posluchárni B.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (predseda AS FMFI UK)
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS FMFI UK)