Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Natália Kováčová (30.8.2018)

vo štvrtok 30.8.2018 o 13:30 hod. v miestnosti I/32


23. 07. 2018 15.20 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania informatiky

Termín obhajoby: 30. augusta 2018 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: I/32, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Koncept cyklu vo vyučovaní programovania nevidiacich žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania

Uchádzač: PaedDr. Natália Kováčová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Členovia: prof. Ing. Veronika Stoffová,CSc., doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD., doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD., RNDr. Branislav Mamojka, CSc.

Autoreferát dizertačnej práce