Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Samuel Rosa (27.8.2018)

v pondelok 27.8.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C


23. 07. 2018 14.30 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 27. augusta 2018 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Optimal Experimental Designs for Estimating Linear Parameter Subsystems

Uchádzač: Mgr. Samuel Rosa

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Členovia: doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD., doc. RNDr. Katarína Janková, CSc., Mgr. Lenka Filová, PhD., doc. RNDr. Oľga Nanásiová, PhD., prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.
Oponenti: Univ.-Prof.Mag. Dr. Werner G. Müller, prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc., Dipl.-Ing. Dr. Bernhard Spangl

Autoreferát dizertačnej práce