Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Petra Vnuková (30.8.2018)

vo štvrtok 30.8.2018 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126


23. 07. 2018 15.11 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 30. augusta 2018 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Hodnotenie spôsobilostí vedeckej práce žiakov základnej školy v predmete fyzika

Uchádzač: Mgr. Petra Vnuková

Školiteľka doktoranda: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.  
Členovia: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD., doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., doc. RNDr.Marián Kireš,PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. RNDr. Jana Raganová, PhD., PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
Oponenti: doc. RNDr. Aba Teleki, PhD., doc. RNDr. Vladimír Šebeň, PhD., PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce