Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Mészáros (23.8.2018)

vo štvrtok 23.8.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/130


23. 07. 2018 14.01 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecná fyzika a matematická fyzika, študijný program: teoretická fyzika a matematická fyzika

Termín obhajoby: 23. augusta 2018 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/130, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Creation and Evolution of Cosmological Perturbations

Uchádzač: Mgr. Peter Mészáros

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc. 
Členovia: doc. RNDr. Marián Fecko, PhD., prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., doc. RNDr. Emil Běťák, DrSc., RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc., doc. RNDr. Mário Ziman, PhD., doc. Dr. Boris Tomášik, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., doc. Franz Hinterleitner, Ph.D., Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.

Autoreferát dizertačnej práce