Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Oto Kohulák (24.8.2018)

v piatok 24.8.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272


23. 07. 2018 10.41 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 24. augusta 2018 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/272,  FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Study of Structural Phase Transitions in Solids by ab Initio Simulations

Uchádzač: Mgr. Oto Kohulák

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Roman Martoňák, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc., doc. RNDr. Martin Moško, DrSc., doc. Ing. Peter Bokes, PhD., RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.
Oponenti: RNDr. Marián Krajčí, DrSc., prof. Ing. Pavel Mach, CSc., Ing. Jaroslav Tóbik, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce