Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Norbert Švarda (27.8.2018)

v pondelok 27.8.2018 o 11:00 hod. v posluchárni C


23. 07. 2018 15.01 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 27. augusta 2018 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Mikrosimulačný model daňovo-odvodového a sociálneho systému a elasticity ponuky práce na Slovensku

Uchádzač: Mgr. Norbert Švarda

Školiteľ doktoranda: RNDr. Viliam Páleník, PhD., h.doc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD., doc. RNDr. Katarína Janková, CSc., doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., Mgr. Lenka Filová, PhD.
Oponenti: Univ.- Prof. Dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik, Dr., doc. Ing. Daniel Münich, PhD., doc. Mgr. Martin Kahanec, MA PhD.

Autoreferát dizertačnej práce