Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Lacko (24.8.2018)

v piatok 24.8.2018 o 9:30 hod. v miestnosti F2/51


23. 07. 2018 11.02 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 24. augusta 2017 o 9:30 hod.

Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Using of a Mass Spectrometry for Study of an Electron-Molecular Interaction

Uchádzač: Mgr. Michal Lacko 

Školiteľ doktoranda: RNDr. Peter Papp, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.  
Členovia: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Mário Janda, PhD., prof. Ing. Pavel Mach, CSc., prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc., prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce