Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Hojčka (24.8.2018)

v piatok 24.8.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C


23. 07. 2018 13.48 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 24. augusta 2018 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Dynamical Models in Gene Expression

Uchádzač: Mgr. Michal Hojčka

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., doc. Mgr. Peter Guba, PhD., doc. RNDr. Katarína Janková, CSc., doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD., doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.

Autoreferát dizertačnej práce