Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Pánik (27.8.2018)

v pondelok 27.8.2018 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364


23. 07. 2018 14.37 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teoretická fyzika a matematická fyzika, študijný program enviromentálna fyzika

Termín obhajoby: 27. augusta 2018 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Využitie urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie na analýzu dlhožijúcich rádionuklidov v životnom prostredí

Uchádzač: Mgr. Ján Pánik

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: : doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
Členovia: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD., doc. RNDr. Ivan Sýkora, CSc., prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Ing. Ján Kliman, DrSc., Ing. Ivo Světlík, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce