Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Komadel (27.8.2018)

v pondelok 27.8.2018 o 15:00 hod. v posluchárni C


23. 07. 2018 14.24 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 27. augusta 2018 o 15:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Optimization in Financial Mathematics

Uchádzač: Mgr. Ján Komadel

Školiteľ doktoranda: doc. Ing. Aleš Černý, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc., doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD., doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., doc. RNDr. Vladimír Špitálsky, PhD.,  doc. RNDr. Jan Večeř, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce