Nukleárny seminár - Jakub Kaizer (22.5.2024)

v stredu 22.5.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


16. 05. 2024 09.54 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Ing. Jakub Kaizer, PhD. 

Názov: Posúdenie environmentálnych vplyvov vypúšťania tríciom kontaminovanej vody z Fukušimy

Termín: 22.5.2024, 14:00 hod., F1/364 (zasadačka KJFB)


Abstrakt:
V auguste 2023 sa po potvrdení jeho realizovateľnosti a bezpečnosti začalo dlho plánované vypúšťanie rádioaktívnej odpadovej vody z jadrovej elektrárne Fukušima Dai-ichi (FDNPP). Keďže táto voda aj po zriedení obsahuje zvýšené množstvá trícia, bolo zriadené rozsiahle monitorovanie pobrežnej oblasti Fukušimy, kde sa nachádza výpust. V prezentácii porovnávame prvotné povrchové koncentrácie 3H z týchto meraní (do konca novembra 2023) s dostupnými pozaďovými hodnotami, aby sme vyhodnotili možný vplyv dlhodobého vypúšťania na ľudí a úroveň tohto rádionuklidu v životnom prostredí v rovnakom, resp. blízkom okolí. Z našich výsledkov môžeme konštatovať, že spoločný efekt horizontálneho a vertikálneho premiešavania bol dostatočný na zníženie koncentrácií trícia na sledovaných miestach blízko prístavu FDNPP pod detekčný limit použitých analytických metód (~ 0.3 Bq L-1) už dva dni po ukončení príslušnej fázy vypúšťania. Okrem toho korelácia na základe vzdialenosti ukázala, že monitorovacie stanice umiestnené ďalej ako 1.5 km od výpuste boli ovplyvnené vypúšťaním na podobnú úroveň. Zároveň sme odhadli, že koncentrácia 3H v pobrežnej oblasti Fukušimy by sa zvýšila maximálne o 0.01 Bq L-1 počas jedného roka nepretržitého vypúšťania, čo je v súlade s už publikovanými výstupmi z modelov a predstavuje oveľa menší impakt ako havária FNDPP v roku 2011.