Nelineárna optika / Vladimír Mesároš, Anton Štrba, Dagmar Senderáková


21. 12. 2016 13.11 hod.
Od: Vladimír Mesároš

Učebnica Nelineárnej optiky podáva ucelený a podľa jednotných kritérií zoradený prehľad základných nelineárne optických javov – javov, ktoré vznikajú pri interakciách intenzívneho laserového žiarenia s prostredím. Kvalitatívne rozdelenie javov vychádza z teoretických výpočtov kvadratických a kubických nelineárnych polarizácií. Výpočty sú prezentované dvoma prístupmi a to mikroštruktúrnym modelom susceptibility s uvážením anharmonického oscilátora, ako aj metódou fenomenologického opisu polarizačnej odozvy.

Na základe odvodených viazaných rovníc pre kvadratické a kubické javy sa jednotlivé nelineárne optické javy kvantitatívne analyzujú. Pri analýze kubických javov samopôsobenia je zvlášť venovaná pozornosť javom v prípadoch, kedy sú prvky tenzora susceptibility buď reálne, komplexné, alebo čisto imaginárne. Veľká pozornosť je venovaná metódam fázovej synchronizácie, ako aj využitiu nelineárnych optických javov v praxi.

Do obsahu textov sú pre úplnosť zaradené základné poznatky z lineárneho izotropného a anizotropného prostredia, ako aj základné poznatky z kryštalografie a z vlastností tenzorov nelineárnych susceptibilit.

Vydavateľstvo: Knižničné a edičné centrum FMFI UK v Bratislave
ISBN: 978-80-8147-065-3
Rok vydania: 2016