Opustil nás docent Zaťko

V piatok 27.5.2022 nás vo veku 86 rokov navždy opustil docent Valent Zaťko. Celý svoj odborný život a úsilie venoval našej fakulte a rozvoju geometrie a počítačovej grafiky na Slovensku. Významnou mierou prispel k založeniu a rozvoju nášho študijného programu počítačovej grafiky. Bol vedúcim Katedry geometrie, neskôr vedúcim Katedry počítačovej grafiky a spracovania obrazu. Docent Zaťko bol vzácny a dobrý človek, ktorý nám bude navždy chýbať.


01. 06. 2022 10.02 hod.
Od: Daniel Ševčovič, Pavel Chalmoviansky

Docent Valent Zaťko sa narodil 2.10.1935 v Lehote pod Vtáčnikom. Tam strávil detstvo aj rannú mladosť spolu s dvoma mladšími súrodencami. Základnú školu navštevoval priamo v rodisku. Gymnázium absolvoval v Prievidzi. Už pred štúdiom na Univerzite Komenského chcel rodičom pomôcť a nastúpil počas prázdnin pracovať s otcom do bane. Často o tomto období rozprával a čerpal z neho svoju obdivuhodnú celoživotnú energiu.

Po štúdiu matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, celý svoj profesionálny život strávil na alma mater, ktorej venoval všetky svoje sily a schopnosti v mimoriadnom rozsahu a kvalite. Najskôr pôsobil na Prírodovedeckej fakulte a neskôr na Matematicko-fyzikálnej fakulte. Bol z každého nám dostupného pohľadu kľúčovým pracovníkom Katedry geometrie a neskôr aj Katedry počítačovej grafiky a spracovania obrazu, a toto „súkatedrie“ určitú dobu riadil celé.

Docent Zaťko bol v prvom rade známy ako vynikajúci vysokoškolský učiteľ. Jeho vždy veľmi nadpriemerný pedagogický úväzok sa postupne skladal z množstva prednášok a cvičení so širokým tematickým záberom vo všetkých formách štúdia, a to ako v učiteľskom štúdiu, tak aj v odboroch matematika a informatika. Zaviedol na fakulte mnoho nových predmetov, z ktorých ako príklad uvádzame podstatným spôsobom inovovaný základný kurz geometrie zo šesťdesiatych rokov, ktorý je doteraz v živej pamäti jeho vtedajších žiakov. Pod jeho starostlivým vedením vzniklo na našej a prírodovedeckej fakulte približne sto diplomových a iných záverečných prác. Bol členom mnohých skúšobných komisií a ešte v roku 2021 pôsobil ako externista v komisii pre štátne skúšky v programe Počítačová grafika a geometria.

Jednou z najväčších zásluh docenta Zaťka pre rozvoj fakulty je jeho rozhodujúci podiel na vzniku štúdia počítačovej grafiky a počítačovej geometrie v 80. rokoch. Nemalou mierou prispel doc. Zaťko aj k vzniku zamerania matematika – management, kde garantoval výučbu informatických predmetov.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa docent Zaťko v prvej etape úspešne venoval základom geometrie a teórii vyučovania matematiky na vysokých školách. V sedemdesiatych rokoch obrátil svoju pozornosť na problematiku počítačovej grafiky a geometrie a ich aplikácií. Dosiahnuté výsledky v týchto oblastiach boli len zriedka publikované, keďže až do 90. rokov mal zákaz publikovať. O svoje idey sa však veľmi ochotne delil so spolupracovníkmi, s doktorandmi, diplomantami a neskôr s účastníkmi študentských vedeckých konferencií. Vyškolil viacerých doktorandov, z ktorých mnohí sa stali jeho pokračovateľmi ako vysokoškolskí pedagógovia na niekoľkých slovenských vysokých školách alebo riadia úspešné spoločnosti. Prostredníctvom Seminára z numerickej geometrie, ktorého bol zakladateľom a dlhoročným vedúcim, dával dokopy záujemcov o geometrické modelovanie a jeho príbuzné a podporné disciplíny.

V minulosti bol zodpovedným riešiteľom mnohých úspešných úloh riešených pre potreby praxe v oblasti textilného a obuvníckeho priemyslu. Riešenia, na ktorých sa podieľal, doteraz žijú vo viacerých softvérových produktoch renomovaných firiem.

Ako kolega bol vždy ochotný riešiť problémy, ktoré sa vyskytli na pracovisku a jeho riešenia boli často vedecky aj vzťahovo veľmi vynaliezavé, poznajúc dôkladne svojich spolupracovníkov. Ak však niekoho oslovil slovom „dušinka“, bol to neklamný znak, že dotyčný alebo dotyčná čosi poriadne pobabrali. Mnohé historky z jeho pedagogického života stále kolujú v našej komunite.

Spomíname na neho radi a často. A budeme.