Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Šimon Sádovský (24.8.2021)

v utorok 24.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/213


12. 08. 2021 13.49 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 24. august 2021 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, MS Teams

Téma dizertačnej práce: On Usefulness of Inforamtion – Regular Languages Case

Uchádzač: RNDr. Šimon Sádovský

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., RNDr. František Mráz, CSc., doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ivana Černá, PhD., prof. Massimiliano Goldwurm, PhD., prof. Dr. Markus Holzer

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN