Podávanie žiadosti o mimoriadne štipendium

termín do 28.10.2015


14. 10. 2015 15.48 hod.
Od: Dana Pardubská

Dekan fakulty vypisuje výzvu na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium podľa Čl.10, ods. 6 Štipendijného poriadku. Cieľom mimoriadneho štipendia je podporenie  aktivít študentov, ktoré súvisia s ich štúdiom, prezentovaním vlastných výsledkov, zvyšovaním kvalifikácie, prípravou na prax, propagáciou štúdia a fakulty. Žiadosť sa podáva elektronicky na adresu Dana.Pardubskafmph.uniba.sk, vytlačená podpísaná kópia cez podateľňu na adresu Dana Pardubská, Študijné oddelenie  (študenti, ktorí sa kvôli Erazmus pobytu nachádzajú mimo fakulty, pošlú scan podpísanej žiadosti mailom).

Povinnou súčasťou žiadosti sú:

  • meno, ročník a študijný program žiadateľa/žiadateľov
  • názov projektu/aktivity, ktoré/á je dôvodom žiadosti
  • ciele projektu/aktivity
  • finančné nároky projektu a ich odôvodnenie; v prípade doktorandov vyjadrenie školiteľa o (ne)zapojení žiadateľa do projektov školiteľa a (ne)možnej podpore projektu zo strany školiteľa

Typické projekty/aktivity – aktívna účasť na konferencii, letnej alebo zimnej škole, podpora krúžkov, vedeckých seminárov, mimoriadne materiálne nároky na bakalársku, diplomovú alebo doktorandskú prácu. 

Predpokladaná suma pridelená na tieto štipendiá v tejto výzve je 10 000,- EUR. Nevyčerpané prostriedky sa využijú v nasledujúcich výzvach. 

Dátum uzávierky: 28.10.2015