Odborný asistent na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru informatiky s nástupom v júni 2024


27. 03. 2024 09.34 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru informatiky

Požiadavky:  

  • PhD. v odbore informatika alebo v príbuznom odbore,
  • pedagogické zameranie: teoretické predmety základov informatiky, diskrétna matematika, teória efektívnych algoritmov a pod.,
  • vedecká a publikačná aktivita v odbore.

Nástup: 1.6.2024

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, výpisom z registra trestov  prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce, p. Kohútová
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty