Podávanie žiadostí o mimoriadne štipendium

Dátum uzávierky: 30.3.2016


15. 03. 2016 09.44 hod.
Od: Dana Pardubská

Dekan fakulty vypisuje výzvu na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium podľa Čl. 10, ods. 6 Štipendijného poriadku. Cieľom mimoriadneho štipendia je podpora aktivít študentov, ktoré súvisia s ich štúdiom, prezentovaním vlastných výsledkov, zvyšovaním kvalifikácie, prípravou na prax, propagáciou štúdia a fakulty. 

Žiadosť sa podáva elektronicky na adresu dana.pardubskadcs.fmph.uniba.sk, vytlačená podpísaná kópia cez podateľňu na adresu Dana Pardubská, Študijné oddelenie - študenti, ktorí sa kvôli Erazmus pobytu nachádzajú mimo fakulty, pošlú scan podpísanej žiadosti mailom.

Povinnou súčasťou žiadosti sú:

  • meno, ročník a študijný program žiadateľa/žiadateľov
  • názov projektu/aktivity, ktoré/á je dôvodom žiadosti
  • ciele projektu/aktivity
  • finančné nároky projektu a ich odôvodnenie
  • v prípade doktorandov vyjadrenie školiteľa o (ne)zapojení žiadateľa do projektov školiteľa a (ne)možnej podpore projektu zo strany školiteľa a informácia o úspešnosti v  žiadaní o univerzitný grant pre doktorandov (rok žiadosti/pridelená suma)

Typické projekty/aktivity – aktívna účasť na konferencii, letnej alebo zimnej škole, podpora krúžkov, vedeckých seminárov, mimoriadne materiálne nároky na bakalársku, diplomovú alebo doktorandskú prácu.

Predpokladaná suma pridelená na tieto štipendiá v tejto výzve je 10 000,- EUR. Nevyčerpané prostriedky sa využijú v nasledujúcich výzvach.

Dátum uzávierky: 30.3.2016

Výzva je otvorená pre študentov všetkých stupňov štúdia, prednostne pre študentov pregraduálneho štúdia. Dôvodom je to, že študenti doktorandského štúdia môžu požiadať o grant z univerzity a môžu tiež byť financovaní z VEGA/KEGA projektov.