Prospechové štipendium

Priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2021/2022


27. 10. 2021 10.09 hod.
Od: Kristína Rostás

Prospechové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje sa v jednej splátke do konca  príslušného kalendárneho roka; študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa prospechové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka. 

Hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2021/22:

študijné programy

hranica priemeru na priznanie prospechového štipendia

všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

1,02

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo

1,10

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch informatika, informatika a biológia, informatika a matematika

1,12

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch matematika

1,14

všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo

1,11

všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch informatika

1,10

všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch matematika

1,05

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie prospechového štipendia:

Študenti budú o priznaní prospechového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 2.11.2021.

Študent, ktorý do 2.11.2021 neobdrží informačný e-mail o priznaní prospechového štipendia a dôvodne sa domnieva, že mu prospechové štipendium má byť priznané, do 9.11.2021 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie prospechového štipendia.