Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Dado (12.6.2019)

v stredu 12.6.2019 o 9:00 hod. v miestnosti F1/364


28. 05. 2019 13.55 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 12. júna 2019 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: zasadačka KJFB (F1/364)

Téma dizertačnej práce: Direct measurement of the top-quark decay width with the ATLAS detector

Uchádzač: Mgr. Tomáš Dado

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., prof. Dr. Stan Lai, Ing. Štefan Gmuca, CSc. 
Oponenti: RNDr. Ivan Králik, CSc., prof. Dr. Steffen Schumann, RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Autoreferát dizertačnej práce