Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Hurban (20.6.2019)

vo štvrtok 20.6.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C


17. 05. 2019 10.09 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 20. júna 2019 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Concvection in multicomponent systems

Uchádzač: Mgr. Martin Hurban

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD., Mgr. Juraj Kyselica, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ján Filo, CSc., Mgr. RNDr. Ján Šimkanin, PhD., Mgr. Miloš Revallo, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce