Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jakub Kollár (24.9.2018)

v pondelok 24.9.2018 o 11:00 hod. v miestnosti F1/364


23. 08. 2018 09.39 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofzyika

Termín obhajoby: 24. septembra 2018 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Modeling of Drug-Receptor Molecular Interactions by Means of Combination of Quantum Mechanical Methods and Empirical Potential Functions and Computer-Aided Design of New Anticancer Drugs

Uchádzač: Mgr. Jakub Kollár

Školiteľ doktoranda: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
Členovia: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc., prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
Oponenti: prof. Urban Bren, prof. Ing. Milan Remko, DrSc., RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce