Cenu za genetiku ovládli matfyzáci

Dňa 10.12.2018 sa na Prírodovedeckej fakulte UK uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny a Štipendia Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2018. Cena je udeľovaná za výnimočne kvalitnú vedeckú publikáciu z oblasti genetiky. Laureátkou ceny sa stala Dr. Katarína Boďová (Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky), špeciálnu cenu získal Dr. Jaroslav Budiš (čerstvý absolvent doktorandského štúdia informatiky) a jedno zo štipendií získala Dr. Barbora Konečná (absolventka študijného programu Biomedicínska fyzika).


12. 12. 2018 09.32 hod.
Od: Tomáš Vinař, Ľubomír Tomáška

Cenu a štipendium od roku 2016 udeľuje občianske združenie Natura v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK s cieľom podporiť a oceniť ľudí, ktorí dosahujú výnimočné výsledky v oblasti genetiky. Dr. Sedlárová-Rabanová, po ktorej je cena pomenovaná, bola v 50tych rokoch minulého storočia jednou zo zakladateľských osobností výskumu genetiky na Slovensku. 

Laureátkou ceny pre rok 2018 sa stala Dr. Katarína Boďová (Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky) za prácu v časopise Genetics, v ktorej so svojimi spoluautormi popísala evolučné a genetické mechanizmy vedúce k zabraňovaniu samooplodnenia a následkom príbuzenského kríženia u rastlín. Práca laureátky ilustrovala, ako je kombinácia populačno-genetických a evolučných analýz s matematickým modelovaním užitočná pri hľadaní odpovedí na dôležité biologické otázky. Dr. Boďová je absolventkou FMFI UK, doktorát získala na University of Michigan v Ann Arbor (USA) a po trojročnom postdoktorálnom pobyte na Institute of Science and Technology (IST) Austria v Klosterneuburgu sa tohto roku vrátila na FMFI. 

V tesnom závese za laureátkou skončil Dr. Jaroslav Budiš, čerstvý absolvent doktorandského štúdia informatiky. Dr. Budiš výrazne prispel k vyvinutiu dvoch bioinformatických nástrojov, ktoré sa využívajú na diagnostiku geneticky podmienených ochorení. Oba články boli publikované v prestížnom časopise Bioinformatics. V súčasnosti Dr. Budiš vedie bioinformatický analytický tím vo firme Geneton, ktorá sa venuje práve klinickej diagnostike geneticky podmienených chorôb pomocou sekvenovania. Komisia Dr. Budišovi udelila špeciálnu cenu „za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti vývoja nových bioinformatických nástrojov na analýzu sekvencií genomických DNA“.

Z fondu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej boli podporení aj traja mladí vedeckí pracovníci štipendiom určeným na študijné pobyty na zahraničných pracoviskách, medzi nimi aj Dr. Barbora Konečná, absolventka FMFI UK, ktorá dnes pôsobí na Ústave molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte UK. 


Boďová a kol. (2018): Evolutionary pathways for the generation of new self-incompatibility haplotypes in a non-self recognition system. Genetics 209(3): 861-883

Budiš a kol. (2018): DANTE: genotyping of known complex and expanded short tandem repeats. Bioinformatics.   

Budiš. a kol. (2018): Combining count- and length-based z-scores leads to improved predictions in non-invasive prenatal testing. Bioinformatics.

 

Cena a štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej: http://naturaoz.org/LSR.html