Odborové štipendium

Priznanie odborového štipendia v akademickom roku 2023/2024


04. 11. 2023 19.52 hod.

Odborové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje sa v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka; študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa odborové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka. 

Hranica priemeru na priznanie odborového štipendia vakademickom roku 2023/24:

hranica priemeru na priznanie odborového štipendia

študijný odbor

2., 3. ročník BC. štúdia, 2. ročník MGR. štúdia

1. ročník MGR. štúdia

fyzika

1,25

1,09

fyzika, všeobecné lekárstvo

1,27

1,53

informatika

1,60

1,38

informatika, biológia

1,40

 

informatika, matematika1,55

matematika

1,41

1,34

učiteľstvo a pedagogické vedy

1,22

1,27

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie odborového štipendia:

Študenti budú o priznaní odborového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 6.11.2023.

Študent, ktorý do 6.11.2023 nedostane informačný e-mail o priznaní odborového štipendia, a dôvodne sa domnieva, že mu odborové štipendium má byť priznané, do 10.11.2023 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie odborového štipendia.


THE FIELD SCHOLARSHIP

A field scholarship shall be awarded by 15 November of the relevant academic year and shall be provided in one instalment by the end of the relevant calendar year; students in the first year of study of bachelor's degree programmes shall be awarded and provided the field scholarship in one instalment in the period from 1 April to 30 May of the relevant academic year.

The limit of average for awarding a field scholarship in the academic year 2023/24:

The limit of average for awarding a field scholarship

field of study

2., 3. year bach. study, 2. year mast. study

1. year mast. study

Physics

1,25

1,09

Physics and General Medicine

1,27

1,53

Computer Science

1,60

1,38

Computer Science and Biology

1,40

 

Computer Science and Mathematics1,55

Mathematics

1,41

1,34

Teacher Training and Education Science

1,22

1,27

The way in which a student can object to the non-awarding of a field scholarship:

Students will be informed about the award of the field scholarship via e-mail (to the e-mail address assigned to the student by the UK) by 6 November 2023.

A student who does not receive an information e-mail about the award of a field scholarship by November 6, 2023, and who reasonably believes that he should be awarded a field scholarship, shall submit documents to the study department by November 10, 2023, proving that the conditions for awarding a field scholarship have been met.