Prospechové štipendium

pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia


22. 04. 2024 10.49 hod.
Od: Kristína Rostás

Študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa prospechové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka.  

Hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia pre 1. ročník bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2023/24:

študijné programy

hranica priemeru na priznanie    prospechového štipendia

všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

1,13

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo

1,00

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch informatika, informatika a biológia, informatika a matematika

1,11

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch matematika

1,23

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie prospechového štipendia:

Študenti budú o priznaní prospechového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 26.4.2024.

Študent, ktorý do 26.4.2024 nedostane informačný e-mail o priznaní prospechového štipendia, a dôvodne sa domnieva, že mu prospechové štipendium má byť priznané, do 3.5.2024 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie prospechového štipendia.