Odborové štipendium

pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia


22. 04. 2024 10.45 hod.
Od: Kristína Rostás

Študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa odborové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka. 

Hranica percentilu v externej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika na priznanie odborového štipendia v akademickom roku 2023/24:

hranica percentilu na priznanie odborového štipendia
študijný odbor1. ročník bc. štúdia
fyzika46,32
fyzika, všeobecné lekárstvo76,08
informatika46,32
informatika, biológia96,28
informatika, matematika58.85
matematika70,84
učiteľstvo a pedagogické vedy46,32

 

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie odborového štipendia:

Študenti budú o priznaní odborového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 26.4.2024.

Študent, ktorý do 26.4.2024 nedostane informačný e-mail o priznaní odborového štipendia, a dôvodne sa domnieva, že mu odborové štipendium má byť priznané, do 3.5.2024 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie odborového štipendia.