Stredoeurópska platforma pre plazmou podporované povrchové inžinierstvo začína

Od apríla 2024 bude novovzniknuté centrum Centrum nanotechnológií a pokročilých materiálov (CENAM) počas nasledujúcich troch rokov spoluriešiteľom projektu COLOSSE financovaného z výzvy Pathways to Synergies Call 2023 (Horizon Europe). COLOSSE spája české (MUNi Brno, ZČU Plzeň) a slovenské (UK Bratislava) výskumné inštitúcie v oblasti povrchového inžinierstva s podporou plazmy a zvyšuje ich potenciál pre Horizon Europe a budúce programy výskumu a inovácií EÚ.


15. 04. 2024 20.45 hod.
Od: Marián Mikula

Hlavná riešiteľská organizácia: Masarykova Univerzita v Brně, Česká republika
Spoluriešiteľské organizácie: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko;  Západočeská Univerzita v Plzni, Česká republika
Zodpovedný riešiteľ za FMFI UK:  doc. Ing. Marián Mikula, PhD.
Riešitelia za FMFI UK: vedeckí pracovníci CENAM, Mgr. Ján Čatloš - projektový manažér
Financovanie projektu: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04
Číslo grantovej dohody: Project: 101158464 — COLOSSE  
Trvanie projektu: 4/2024-3/2027

Centrum CENAM sa púšťa do nového projektu. Doc. Marián Mikula a jeho tím sú jedným z koordinátorov nového projektu s názvom Central European Platform for Plasma-enabled Surface Engineering (COLOSSE), ktorý spája tri české a slovenské výskumné pracoviská.

Cieľom COLOSSE je zvýšiť účasť českých a slovenských R&I centier povrchového inžinierstva s podporou plazmy Horizon Europe a budúcich rámcových programov EÚ pre R&I. Projekt spája tri inštitúcie: Masarykovu univerzitu v Brne, Západočeskú univerzitu v Plzni a Univerzitu Komenského v Bratislave.

Tri výskumné centrá COLOSSE boli v poslednom desaťročí podporené veľkými investíciami ERDF. Ich poslaním je vykonávať špičkovú vedu s potenciálom pre vývoj nových technológií. Už viac ako desať rokov formujú a podporujú svoje regionálne ekosystémy a vytvárajú siete interakcií, ktoré uľahčujú prenos znalostí a využívanie technológií povrchového inžinierstva. Rozvinuli aj medzinárodné prepojenia, ktoré však viedli len k ojedinelým prípadom zapojenia sa do medzinárodných projektov výskumu a inovácií.

Tieto tri centrá sa spojili, aby podporili svoju publicitu a zviditeľnenie na mape európskeho výskumu a vývoja. Spoločne rozšíria osvedčené postupy vo výskume náborom nových post-doktorandov zo zahraničia a prezentáciou svojich výskumných aktivít na európskych výskumných a vývojových centrách, konferenciách a veľtrhoch. Plánujú tiež zorganizovať školenia tvrdých a mäkkých zručností a dvoch doktorandov. ústupové konferencie s medzinárodným presahom pre svojich začínajúcich výskumníkov a doktorandov.

Úvodné zasadnutie COLOSSE sa konalo v dňoch 4. a 5. apríla 2024 na pôde dekana Prírodovedeckej fakulty MU. Stretnutie výskumných centier a projektovej kancelárie bolo úvodné a prediskutovali sa praktické aspekty projektu. Vedúci predstavitelia, výskumníci a výskumní manažéri COLOSSE teraz túžia po dokončení projektových stratégií, ktoré im umožnia pustiť sa do internacionalizácie a zvyšovania kvalifikácie projektu.