Odborní asistenti na KAG (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru algebry a geometrie s nástupom v septembri a v decembri 2024


06. 05. 2024 21.51 hod.
Od: Pavel Chalmoviansky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

2 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na 

Katedru algebry a geometrie (Oddelenie geometrie)

Požiadavky:  

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Matematika alebo príbuznom odbore,
  • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní matematických predmetov na vysokej škole, 
  • predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku) prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce so zameraním aj na počítačovú grafiku a geometriu,
  • aktívna vedecká publikačná činnosť v oblasti matematiky a aplikácií, s prihliadnutím na práce v počítačovej grafike a geometrii,
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Nástup: 1. september a 1. december 2024

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít a súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty