APVV - VV 2019

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019


16. 09. 2019 13.54 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum otvorenia: 12. 9. 2019

Dátum a čas uzavretia: 12. 11. 2019, 12:00

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2020.
Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 12. novembra 2019 o 12.00 hodine.

V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Úplného znenia výzvy. Žiadateľ je povinný doručiť na adresu agentúry požadované časti žiadosti v lehote najneskôr do 12. novembra 2019. 

Úplne znenie výzvy ako aj všetky požiadavky nájdete na: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2019.html