Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lucia Ilavská (24.6.2024)

v pondelok 24. 6. 2024 o 10:00 hod. v miestnosti F1/226


04. 06. 2024 14.26 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe biofyzika

Termín obhajoby: 24. júna 2024 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/226, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Analýza metabolitov v moči pri depresívnych ochoreniach detí a adolescentov

Uchádzač: Mgr. Lucia Ilavská

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predsedníčka: prof. RNDr. Melánia Babincová,  DrSc.
Členovia: prof. Ing. Pavel Mach, CSc., prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD., doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.
Oponenti:
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.,         doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN