iBobor 2023

Oddelenie didaktiky informatiky v dňoch 6. - 10. novembra 2023 úspešne zorganizovalo už 17. ročník súťaže Informatický bobor.


13. 11. 2023 10.29 hod.
Od: Monika Tomcsányiová

V dňoch 6. - 10. novembra 2023 sa uskutočnil 17. ročník súťaže Informatický bobor, skrátene iBobor. Hlavným organizátorom súťaže je Oddelenie didaktiky informatiky KDMFI FMFI UK v spolupráci s hlavným partnerom firmou aSc Applied Software Consultants s.r.o., ktorá zabezpečuje technickú stránku súťaže vo svojom systéme EduPage. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov, učiteľov a rodičov o informatiku a efektívne a zmysluplné využívanie digitálnych technológií u všetkých žiakov.

Súťaž prebieha online a môžu sa jej zúčastniť žiaci od 2. ročníka ZŠ až po koniec SŠ. Tento rok sa súťaže v ôsmich súťažných kategóriách zúčastnilo 129 965 žiakov z 1 588 škôl. Počet zapojených žiakov oproti minulému roku vzrástol o 5 391 žiakov. Spolu vo všetkých kategóriách plný počet bodov získalo 2 184 súťažiacich a 30,15 % súťažiacich získalo aspoň polovicu kladných bodov a stali sa úspešnými riešiteľmi súťaže iBobor. 

Proces prípravy súťaže zahŕňa najmä tvorbu a výber súťažných zadaní. Tento rok sme do medzinárodnej databázy poslali 7 úloh, všetky boli prijaté. Medzinárodná databáza obsahovala 156 úloh, do našej súťaže sme potrebovali 99 úloh. Vytvorili sme ďalších 12 autorských úloh a zvyšné úlohy sme prevzali z medzinárodnej databázy, často aj s výraznými úpravami a prispôsobením pre slovenských žiakov. Mnohé zo zadaní majú výskumný potenciál a sú precízne formulované, aby sa ich výsledky dali využiť pri výskume. 

Súťaž nám poskytuje priestor aj pre šírenie osvety o modernej školskej informatike nielen žiakom, ale aj ich rodičom. Keďže tento rok sa do súťaže zapojilo viac žiakov ako v minulom školskom roku, domnievame sa, že súťaž dlhodobo plní svoje ciele a veríme, že prispieva k rozvoju informatiky na našich základných a stredných školách.