Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Monika Müllerová, PhD. (1.3.2021)

v pondelok 1.3.2021 o 13:00 hod. v posluchárni C


02. 02. 2021 13.52 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 1. marca 2021 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Moniky Müllerovej, PhD.pracovníčky Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Prírodné rádionuklidy – meranie, variácie a radiačné riziko

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Štúdium správania sa radónu v ovzduší pobytových a pracovných priestoroch 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.

Pre účastníkov konania sa verejná habilitačná prednáška uskutoční prezenčne. Tým, ktorí sa zúčastnia obhajoby dištančne a verejnosti bude sprístupnený videokonferenčný kanál prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams