Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Daniela Džubinská (22.8.2023)

v utorok 22. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364


31. 07. 2023 14.35 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe biofyzika

Termín obhajoby: 22. augusta 2023 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Izolácia a proteomická analýza exozómov v diagnostike rakoviny močového mechúra

Uchádzačka: Mgr. Daniela Džubinská

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc., prof. Ing. Martin Weis, DrSc., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Oponenti: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., Ing. Ján Tkáč, DrSc., Ing. Miroslav Ferko, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN