Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adriana Pisarčíková (9.4.2024)


20. 03. 2024 12.18 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe astronómia a astrofyzika

Termín obhajoby: 9. apríla 2024 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Spectral characterization of meteoroids: material diversity and investigation of the organic content

Uchádzač: Mgr. Adriana Pisarčíková

Školiteľ doktoranda: RNDr. Pavol Matlovič, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
Členovia: prof. Ing. Pavel Mach, CSc., doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD., RNDr. Mária Hajduková, PhD.
Oponenti: RNDr. Jiří Borovička, CSc., RNDr. Augustín Skopal, DrSc., Dr. Regina Rudawska

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN