Obhajoba dizertačnej práce - Cyril Izuchukwu Udeani (26.1.2024)

v piatok 26.1.2024 o 13:00 hod. v miestnosti F1/108


11. 01. 2024 13.56 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 26. január 2024 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1 108, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Qualitative and Quantitative Analysis of Nonlinear Parabolic Equations with Applications in Finance

Uchádzač: Cyril Izuchukwu Udeani

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Členovia:  doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD., doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD., doc. RNDr. Zuzana Chladná, Dr., doc. RNDr. Peter Guba, PhD., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Oponenti: doc. RNDr. Angela Handlovičová, CSc., prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., prof. Dr. Ing. Michal Beneš

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN