FERTILE: Artful Educational Robotics to promote Computational Thinking in a Blended Learning contex

Cieľom projektu FERTILE je podporiť pedagógov pri navrhovaní kombinovaného vzdelávania prostredníctvom integrácie simulátorov ER a spolupráce na diaľku, a pri jeho zavádzaní do vzdelávacej praxe. Jeho zámerom je stimulovať inovatívne postupy učenia sa a vyučovania, ktoré zahŕňajú interdisciplinárne učenie, prostredníctvom integrácie ER s umením s cieľom rozvíjať informatické myslenie v kontexte kombinovaného vzdelávania.


07. 09. 2023 12.23 hod.
Od: Karolína Miková

Hlavná riešiteľská organizácia: University of West Attica, Greece
Spoluriešiteľské organizácie: 
Comenius University Bratislava, Slovakia
Charles University, Prague, Czech Republic
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain
Universidad de Valladolid, Spain
Zodpovedný riešiteľ za FMFI UK:  doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Riešitelia za FMFI UK: Mgr. Karolína Miková, PhD., Mgr. Lucia Budinská, PhD., Mgr. Jakub Krcho
Financovanie projektu: KA220-HED-Cooperation partnerships in higher education, Erasmus+ Programme
Číslo grantovej dohody:  2021-1-EL01-KA220-HED-000023361
Trvanie projektu: 2021-2025
Webová stránka projektu: www.fertile-project.eu 

Integrácia edukačnej robotiky (ER) do vzdelávacej praxe je spojená s rozvojom digitálnych zručností a informatického myslenia (IM), čo pozitívne ovplyvňuje osobnostný rozvoj študentov. Keďže ER bola hlboko spojená s prezenčným vyučovaním v triede a interakciou tvárou v tvár, pandémia Covid-19, ktorá nám nanútila online učenie náhle prerušila implementáciu robotiky na všetkých stupňoch vzdelávania od základného cez stredné až po vysoké školy. Hoci sa objavilo niekoľko iniciatív na vývoj simulátorov ER, ktoré boli nedávno vydané aj ako nákladovo efektívne riešenie v prípade, že robotické technológie nie sú škole dostupné, ich využívanie zostáva zriedkavé. Okrem toho neexistujú žiadne metodiky na podporu pedagógov pri navrhovaní a realizácii kombinovaných (čiastočne prezenčných, čiastočne online) alebo úplne online projektov výučby robotiky. Zdá sa teda, že v postpandemickej ére sa otvárajú možnosti pre digitálnu transformáciu, pričom sa skúma potenciál integrácie ER do zmysluplného kontextu kombinovaného vzdelávania. 

Cieľom projektu FERTILE je podporiť pedagógov pri navrhovaní kombinovaného vzdelávania prostredníctvom integrácie simulátorov ER a spolupráce na diaľku, a pri jeho zavádzaní do vzdelávacej praxe. Jeho zámerom je stimulovať inovatívne postupy učenia sa a vyučovania, ktoré zahŕňajú interdisciplinárne učenie, prostredníctvom integrácie ER s umením s cieľom rozvíjať informatické myslenie (IM) v kontexte kombinovaného vzdelávania. Hlavná inovácia tohto prístupu spočíva v spôsobe zapojenia umenia ako disciplíny s veľkým podielom IM, napr. tvorba umenia zahŕňa riešenie problémov, reprezentáciu výrazových vzorcov (napr. Čechovove pauzy, rozprávačské techniky, animované postavy), vývoj algoritmov (napr. réžia choreografie), uchopenie hlavnej myšlienky literárneho textu (zhrnutie alebo interpretácia). Robotiku, fyzickú alebo online, možno považovať za funkčnú súčasť takýchto procesov; žiaci vytvárajú robotov, ktorí znázorňujú správanie, scény, motívy básní alebo opisujú príbeh kreatívnym a netradičným spôsobom.  

Cieľovou skupinou projektu sú pedagógovia, ktorí sa venujú kombinovanému prístupu k učeniu, pričom pôjde o učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania, ako aj o študentov učiteľstva. Projekt FERTILE sa zameria na potreby pedagógov, ktorí vyučujú alebo používajú ER na základných, stredných alebo vysokých školách tak, že:

  1. Navrhne, implementuje a vyhodnotí metodiku FERTILE: Metodika na navrhovanie kombinovaných vzdelávacích kontextov, ktoré celistvo kultivujú zručnosti v oblasti IM prostredníctvom integrácie prezenčných aktivít umeleckej ER zameraných na konštrukciu artefaktov s online aktivitami. Online aktivity sa budú realizovať prostredníctvom komunitnej platformy umožňujúcej spoluprácu na diaľku pri plánovaní, reflexii o artefaktoch, programovaní a spoločnom navrhovaní prostredníctvom simulátorov ER.
  2. Zorganizuje a zrealizuje vzdelávacie podujatia pre pedagógov zameraných na rozvoj zručností pre implementáciu metodiky FERTILE v rôznych vzdelávacích kontextoch.
  3. Vytvorí komunitu digitálne kompetentných pedagógov schopných navrhovať, spoločne navrhovať a zdieľať kombinované projekty umeleckej ER prostredníctvom komunitnej platformy.
  4. Poskytne otvorené vzdelávacie zdroje, ako sú online vzdelávacie materiály pre pedagógov spolu s ukážkovými projektmi, ktoré budú k dispozícii po ukončení projektu.