Odborný asistent na KTF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v septembri 2024


09. 05. 2024 08.35 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta

na Katedru teoretickej fyziky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teoretická Fyzika 
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Teoretická Fyzika, zohľadnené budú zdokladované štatisticky významné pozitívne ohlasy v anonymnej študentskej ankete
  • vedecko-výskumná činnosť vo vednom odbore Teoretická Fyzika 
  • účasť na riešení projektov s témami z kozmológie a astrofyziky
  • znalosť anglického jazyka

Nástup: 1.9.2024

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná pracovná náplň v súlade s §75 zák.131/2002 Z.z.

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom, výpisom z registra trestov,  overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi; výpis z registra trestov a prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty