Docenti na KDMFI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v septembri 2024


10. 05. 2024 18.27 hod.
Od: Ivan Kalaš

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

miesta vysokoškolského učiteľa - funkčného docenta v odbore Teória vyučovania fyziky na

Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(Oddelenie didaktiky fyziky)

Kvalifikačné predpoklady: 

  • Vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore Teória vyučovania fyziky alebo príbuznom odbore.

Ďalšie kritériá:  

  • Pedagogické zameranie na vyučovanie odborných a odborovo-didaktických študijných programov učiteľstva fyziky a na predmety príbuzných doktorandských študijných programov, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác,
  • aktívna a samostatná vedecká publikačná činnosť v oblasti Teória vyučovania fyziky,
  • vedenie výskumných tímov a organizovanie vedeckých podujatí v oblasti Teória vyučovania fyziky.

Úväzok: 100 %
Forma výberového konania: pohovor
Nástup: 1. september 2024

a

miesta vysokoškolského učiteľa – funkčného docenta v odbore Teória vyučovania informatiky na

Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(Oddelenie didaktiky informatiky)

Kvalifikačné predpoklady: 

  • Vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore TTeória vyučovania informatiky alebo príbuznom odbore.

Ďalšie kritériá:  

  • Splnenie všetkých aktuálnych kritérií na miesto funkčného docenta v odbore Teória vyučovania informatiky,
  • pedagogické zameranie a minimálne 5-ročná prax vo vyučovaní odborných a odborovo-didaktických predmetov študijných programov učiteľstva informatiky a informatiky a na predmety príbuzných doktorandských študijných programov, vedenie a oponovanie záverečných prác,
  • aktívna a samostatná vedecká publikačná činnosť v oblasti Teória vyučovania informatiky,
  • aktívna účasť vo výskumných tímoch a organizovanie vedeckých podujatí v oblasti Teória vyučovania informatiky.

Úväzok: 100 %
Forma výberového konania: pohovor
Nástup: 1. september 2024

Obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021 čl. 108 a Vnútornom predpise č. 19/2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít a súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite najneskôr do 31. mája 2024 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

a súčasne elektronicky na adresu Alzbeta.Kontrisovafmph.uniba.sk

 

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty