Vedcom roka za rok 2023 v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce je profesor Igor Farkaš

Profesor Igor Farkaš z Fakulty Matematiky, fyziky a informatiky UK získal ocenenie za významné vedecké výsledky v oblasti umelej inteligencie s využitím modelov umelých neurónových sietí, získané v spolupráci so zahraničnými partnermi, a za rozvíjanie medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda.


23. 05. 2024 09.52 hod.

Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., patrí medzi popredných slovenských odborníkov v oblasti umelej inteligencie so špecializáciou na takzvaný sub-symbolový, prírodou inšpirovaný prístup pomocou neuro-počítania. Vyštudoval odbor technická kybernetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde v roku 1995 absolvoval aj doktorandské štúdium v odbore aplikovaná kybernetika. V roku 2007 sa habilitoval na docenta v odbore informatika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave, v roku 2014 získal v tomto odbore aj titul profesora. V súčasnosti pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK, v rokoch 2015 až 2022 zastával aj funkciu vedúceho katedry. Dlhodobo sa zaoberá skúmaním výpočtových vlastností modelov umelých neurónových sietí a ich využitím pri riešení úloh umelej inteligencie, napríklad akvizície lexikónu a syntaxe jazyka či kognitívnej robotiky. Podieľal sa na experimentálnom výskume ľudskej kognície. Pôsobil v Spojených štátoch (Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium) a v Nemecku (Humboldtovo štipendium). Viedol viacero národných vedeckých projektov (VEGA, APVV, KEGA) a v súčasnosti je koordinátorom twinningového projektu v rámci programu Horizont Európa. Je spoluautorom viac ako 120 vedeckých prác (h-index 19 podľa Google Scholar) v medzinárodných časopisoch a recenzovaných zborníkoch z konferencií, na ktoré zaznamenal asi 1 450 citácií podľa Google Scholar. Pravidelne recenzuje vedecké články do impaktovaných časopisov a svetových konferencií v oblasti umelej inteligencie a kognitívnej vedy. Od roku 2011 je členom vedeckej rady FMFI UK. Koordinuje Centrum pre kognitívnu vedu na fakulte a je hlavným garantom medzinárodného interdisciplinárneho magisterského študijného programu kognitívna veda. Za svoju doterajšiu vedecko-výskumnú činnosť získal viaceré ocenenia, napríklad v roku 2004 získal Cenu Petra Fedora (od Nadácie Jána Husa) za vynikajúce výsledky v modelovaní jazykových funkcií mozgu, v roku 2021 dostal ďakovný list od rektora Univerzity Komenského za rozvoj študijného programu kognitívna veda a v roku 2023 bol ocenený striebornou medailou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského za angažovanú prácu pri budovaní fakulty a šírenie jej dobrého mena. Bol členom viacerých medzinárodných profesijných združení, od roku 2018 je členom Cognitive Science Society a členom výkonného výboru European Neural Network Society a od roku 2020 je členom združenia Institute of Electrical and Electronics Engineers. V ostatných rokoch pravidelne máva mediálne výstupy týkajúce sa umelej inteligencie.

Video-medailón profesora Farkaša si možno pozrieť na YouTube:

Osobnosť medzinárodnej spolupráce 2023 – Igor Farkaš (youtube.com)