Stretnutie absolventov Matematicko-fyzikálnej fakulty

V sobotu 7. októbra 2023 sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky odohrala milá udalosť. Na fakulte sa stretli absolventi z roku 1983 – primárne absolventi odboru Fyzika tuhých látok a sčasti aj absolventi odboru Biofyzika.


17. 10. 2023 14.13 hod.
Od: Ján Greguš

Účastníci stretávky si  so záujmom prezreli vynovené priestory fakulty, zaspomínali si na staré časy. Boli prekvapení novými, alebo vynovenými posluchárňami a ocenili aj prestavbu  niektorých vybraných laboratórií.  Takto mohli konfrontovať zmeny, ktoré sa odrazili hlavne v materiálovo technickom zabezpečení za posledných 40 rokov. Predstavený im bol aj novovybudovaný „pavilón technológií“. V rozhovoroch, s nostalgiou v hlase, odznelo,  koľko študentov odboru bolo v čase keď oni študovali a ako výrazne poklesol záujem o štúdium takého podľa názoru absolventov veľmi zaujímavého odboru Fyzika tuhých látok.

Z následnej diskusie vyplynulo, že absolventi Matematicko-fyzikálnej fakulty sa realizovali v mnohých oblastiach. Časť pôsobila v „akademickej“ sfére, tj. našli uplatnenie na vysokých školách ako pedagógovia a vedeckí pracovníci, časť pôsobila aj na stredných školách, kde vzbudzovali lásku k fyzike u mladých ľudí. Viacerí pracovali / pracujú ako výskumníci a vývojári vo firmách zaoberajúcich sa výpočtovou technikou, automatizáciou výroby, konštrukciou optických prístrojov, výskumom plastov, stavebných materiálov, špeciálnych sklárskych výrobkov. Uplatnenie našli na Slovensku, Česku, Nemecku i v Anglicku. Mnohým sa vďaka vzdelaniu v oblasti výpočtovej techniky a programovania, (na čo sa už v roku 1980 kládol na fakulte dôraz) podarilo presadiť v informačných technológiách, ktoré pomáhali na Slovensku rozvíjať a dodnes sú konateľmi úspešných firiem. Podieľali sa na tvorbe softvéru pre bankový sektor, nemocnice, parlament SR a aj na tvorbe modelov pre predpovede počasia. Niekoľkí dosiahli významné výsledky vo vede, ktoré v priebehu života prezentovali na medzinárodných konferenciách a univerzitách vo svete (USA, Japonsko, Francúzsko, Česko atď.) a dosiahli vedeckú hodnosť DrSc. i pedagogický titul prof.

Stretnutie bolo mimoriadne príjemné, inšpiratívne a všetci sa v svojich rozhovoroch o svojej Alma Mater vyjadrovali len v dobrom. Spoločné aktivity športové a spoločenské boli témou veselých spomienok, ako keby ani neuplynulo tých na úvod spomenutých  40 rokov...