Štipendijné pobyty v Rakúsku

pre doktorandov, postdoktorandov a diplomantov. Termín uzávierky: 15.3.2019


21. 01. 2019 12.27 hod.
Od: Ján Urban

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách: 

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2019 môžu uchádzať uchádzači zo spoločenskovedných odborov).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je: 

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2019
  • Výber štipendistov: začiatok mája 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V platnosti sú nové podmienky pre podávanie projektových žiadostí. V rámci projektovej spolupráce sa k 15.3.2019 možno uchádzať v nasledujúcej kategórii: 

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie. 

Základný harmonogram tejto výzvy je: 

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2019
  • Schvaľovanie projektov: začiatok mája 

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku