Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ

Termín: 19.1.2017 do 14:00 hod.


09. 11. 2017 13.51 hod.
Od: Martina Sandanusová

Termín pre podanie finančnej správy za rok 2017 je do 19. 1. 2018 do 14.00 h

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2018 i končiacich v riešení v roku 2017 sú povinní elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2017 prostredníctvom systému e-VEGA . Písomná forma finančnej správy sa na odbor vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme. 

Termín pre podanie záverečnej správy projektu končiaceho v roku 2017 je do 19. 1. 2018 do 14.00 h

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2017, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA a v tlačenej podobe zasielajú poštou iba vygenerované potvrdenie o podaní záverečnej správy (veľmi zjednodušené a administratívne menej náročné - len 1 strana), ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu. Potvrdenie (nie celá vytlačená správa) sa posiela na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 24. 1. 2018

V súlade s dodatkom č. 6 pravidiel VEGA uskutočnenie záverečnej oponentúry nie je už povinné. Jednotlivé publikované výstupy za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe iba elektronicky. 

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke: http://www.minedu.sk/terminy-podavania-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2018-financnych-sprav-za-rok-2017-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2017/