Projekty VEGA - aktualizácie riešiteľských kolektívov pre rok 2018

Termín podávania aktualizácie: 15.12.2017 do 14:00 hod.


09. 11. 2017 13.47 hod.
Od: Martina Sandanusová

Termín pre podanie aktualizácie riešiteľských kolektívov na rok 2018 je do 15.12.2017 do 14.00 h v systéme e-VEGA .

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2018, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu. V zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú podávatelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku),

Pri nových projektoch so začiatkom riešenia od roku 2018 (v rezorte školstva) je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena pracoviska vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti, aby v prípade financovania projektu mohla byť dotácia poskytnutá zmenenému vedúcemu riešiteľovi na aktuálne pracovisko. 

Po vytlačení s podpisom vedúceho projektu a príslušného funkcionára vysokej školy (vo formulári sa uvádza meno, priezvisko, tituly a funkcia podpísanej osoby) treba zaslať poštou na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 20. 12. 2017 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie nemôže byť aktualizácia akceptovaná. V prípade spoločných projektov VEGA, kde vedúci projektu je z rezortu školstva a zástupca z rezortu SAV, je potrebné písomnú aktualizáciu zaslať aj na odbor vedy a výskumu Úradu SAV. 

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke: http://www.minedu.sk/terminy-podavania-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2018-financnych-sprav-za-rok-2017-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2017/