Pravidelné jesenné stretnutie doktorandského štúdia (13.11.2016)

v pondelok 13.11.2017 o 14:00 hod. v posluchárni F1


08. 11. 2017 10.29 hod.
Od: Robert Jajcay

Oznamujeme všetkým študentom doktorandského štúdia, že pravidelné jesenné stretnutie vedenia fakulty s predsedami OK PhD štúdia, vedúcimi katedier, predsedami rád doktorandského štúdia, doktorandmi, ich školiteľmi a pedagógmi, ktorí by sa chceli stať školiteľmi, týkajúce sa aktuálnych otázok doktorandského štúdia na akademický rok 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 13.11.2017 o 14:00 hod. v posluchárni F1.  

Všetci doktorandi prvého ročníka dennej formy štúdia absolvujú v tento deň: 

  • o 11:30 hod. v posluchárni F1 povinné školenie BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a OPP (Ochrana pred požiarom)

Neospravedlnená neúčasť na tomto školení môže byť dôvodom na nevyplatenie štipendia za mesiac november.  

Program:  

  1. Správa o doktorandskom štúdiu v akademickom roku 2016/2017
  2. Novinky a zmeny pre akademický rok 2017/2018
  3. Vyhlásenie víťazov Ceny dekana za najlepšiu dizertačnú prácu za ak. rok 2016/2017
  4. Dátumy schvaľovania tém dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019
  5. Školné, poplatky a administratívne povinnosti doktorandov
  6. Organizácia obhajob doktorandov v akademickom roku 2017/2018
  7. Granty UK pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
  8. Rôzne 

Po skončení oficiálnej časti programu nasleduje neformálne posedenie doktorandov, školiteľov, všetkých účastníkov a priateľov dokotorandského štúdia v skleníku (tentoraz sme mysleli aj na vegetariánov) - tešíme sa na Vašu účasť. 

Účasť doktorandov dennej formy štúdia je vzhľadom na závažnosť bodov programu povinná.