Postdoktorandské pozície - aktuálne ponuky

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave schválil zriadenie miest nových a pokračujúcich post-doktorandských pobytov v akademickom roku 2024/25 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave


23. 05. 2024 14.48 hod.
Od: Katarína Matejčíková

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave schválil zriadenie miest nových a pokračujúcich post-doktorandských pobytov v akademickom roku 2024/25 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave pre nasledových garantov a im príslušné témy projektov:

- doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. : grantový projekt „Výboje v katalyzátoroch a ich použitie na čistenie výfukových plynov“

Uvedená postdoktorandská pozícia je určená pre úspešných absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (držiteľov titulu PhD), ktorí štúdium ukončili na inej vysokej škole ako je UK najneskôr pred tromi rokmi a zároveň nedovŕšili vek 35 rokov.

Prihlášky v listinnej forme zasielajte na adresu:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Referát doktorandského štúdia

Ing. Katarína Matejčíková

Mlynská dolina F1

842 48  Bratislava

E-mail: robert.jajcay@fmph.uniba.sk alebo katarina.matejcikova@fmph.uniba.sk

Prihlášky na vypísané postdoktorandské pozície musia obsahovať nasledovné prílohy:

  • úvodný list kandidáta
  • životopis s dôrazom na doterajšie výsledky
  • fotokópiu PhD. diplomu
  • odporúčací list
  • vyjadrenie potenciálneho hostiteľa

Súčasne s prihláškou o postdoktorandský pobyt podáva budúci postdoktorand i žiadosť o „Grant postdoktoranda UK (GUKPOST)“. Bližšie informácie sú dostupné prostredníctvom linku:

https://uniba.sk/veda/postdoktorandske-pobyty/grant-postdoktoranda-uk-gukpost/

a

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/postdoktorandske_pobyty/2024/GUKPOST/Zakladne_informacie_a_podmienky_GUKPOST_def1__SK.pdf

Uzávierka prihlášok je 23.6.2024.

S vybratým kandidátom sa uzatvorí pracovná zmluva na jeden rok s možnosťou predĺženia a platom 1.600 € brutto mesačne.

- prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.: grantový projekt „Priame účinky plazmy a nepriame účinky plazmou aktivovaných kvaplín (PAL) v kombinácií s pulzným elektrickým poľom a UV-A žiarením na baktérie a biofilmy“

- prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.: grantový projekt „Stratégie na zlepšenie hĺbkového rozlíšenia LIBS metódy“

Tieto postdoktorandské pozície sú personálne obsadené, nakoľko ide o pokračujúce projekty.