Odborný asistent na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru informatiky s nástupom v októbri 2017


11. 07. 2017 14.25 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  miesta

vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

na Katedru informatiky 

Požiadavky:   

  1. vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore 
  2. vedecké zameranie: formálne jazyky a automaty, modely výpočtov, matematické metódy v informatike
  3. pedagogické zameranie: Teoretická informatika, Matematické základy informatiky. 

Nástup: 1.10.2017 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní, doklady o odbornej praxi, prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 31.7.2017 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

  

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty