Odborný asistent na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od 1.10.2024


31. 05. 2024 13.36 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., vypisuje v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie    na obsadenie miesta

vysokoškolský učiteľ / odborný asistent

na Katedru experimentálnej fyziky

Požiadavky na uchádzača:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika, alebo v príbuzných odboroch
  • prax v odbore min. 3 roky podložená publikačnou činnosťou
  • skúsenosti s  meraním pri veľmi nízkych teplotách, mikrovlnná technika, kvantové merania
  • schopnosť samostatnej vedeckej práce, plánovania experimentov
  • schopnosť prípravy vlastných projektov a ich následného vedenia
  • schopnosť prípravy vlastných publikačných výstupov v karentovaných časopisoch a prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodných fórach
  • predpoklady pre pedagogickú prácu a vedenie záverečných prác študentov bakalárskeho a magisterského stupňa
  • aktívna znalosť anglického jazyka

Nástup: 1.10.2024

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, výpis z registra trestov, overenou kópiou dokladov o vzdelaní; doklady o odbornej praxi; prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
    dekan fakulty