Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. (8.10.2021)

v piatok 8.10.2021 o 14:00 hod. v posluchárni C


19. 08. 2021 13.09 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť obhajobu doktorskej dizertačnej práce

Mgr. Miroslava Kocifaja, PhD.

s názvom

,,Dištančné charakterizovanie svetelného znečistenia a aerosólu v nočnej atmosfére“

v odbore 010309 „Kvantová elektronika a optika“. V zmysle ustanovenia §26 ods.1 vyhl. SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností a v znení vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. sa obhajoba práce uskutoční

dňa 8. októbra 2021 o 14:00 hod.

v posluchárni C FMFI UK v Bratislave a ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Oponenti:
Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.,  ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha
Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD., FÚ SAV, Bratislava
Prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., TIP – UPJŠ, Košice
Prof. Ing. Martin Weis, DrSc., FEI STU, Bratislava

Na verejnú obhajobu doktorskej dizertačnej práce Vás srdečne pozývame.

S uvedenou doktorskou dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na referáte vedy a výskumu FMFI UK v Bratislave. K dizertačnej práci môžete zaujať písomné stanovisko, ktoré musí byť doručené na referát vedy a výskumu FMFI UK najneskôr 2 dni pred obhajobou dizertačnej práce.

 

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
predseda obhajobnej komisie