Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Mikuláš Pataky (11.7.2017)

v utorok 11.7.2017 o 13:00 hod. v miestnosti M/213


16. 06. 2017 17.35 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika

Termín obhajoby: 11. júla 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Heterogénny bezpečnostný systém

Uchádzač: RNDr. Mikuláš Pataky

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
Členovia:
prof. Ing. Pavol Návrat  PhD., RNDr. Igor Prívara, CSc., prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., doc. RNDr  Martin Stanek, PhD.  
Oponenti: prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., prof. RNDr. Gabriel Juhás  PhD., doc. Ing. František Zbořil, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce