Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Martin Baláž (11.8.2017)

v piatok 11.8.2017 o 13:00 hod. v miestnosti M/213


17. 07. 2017 13.28 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika

Termín obhajoby: 11. augusta 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Conflict Solving in Non-Monotonic Knowledge Bases

Uchádzač: RNDr. Martin Baláž

Školiteľ doktoranda: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: 
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD., doc. RNDr. Dušan Guller, PhD., RNDr. Igor Prívara, CSc., prof. RNDr. Marie Duží, CSc., doc. RNDr. Jan Strejček, PhD.
Oponenti: prof. Dr. Thomas Eiter, prof. Wolfgang Faber, PhD., prof. Stefan Woltran, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce